โรงเรียนเคียวนำ
1177 ถ.ราชการรถไฟเหนือ หมู่ที่ 7  ตำบลกำแพง  อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4569-2325
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : รักเอ๋ย อักษร
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : วทันยา บัวเขียว
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : ปิ่นเพชร รูปเหมาะ
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : กัญญาญัฐ ชนะพจน์
ตำแหน่ง : เลขาฯ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : สุรบดินท์ กองแก้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้าสารวัตรสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : วิชชากร ศรีบุญเรือง
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : ธนพิสิฐ พรมกอง
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : อรรถพล บุญชู
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐวุฒิ ศรีอำนาจ
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : ปัญญารัตน์ นนทะการ
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : พรทิวา ศรีบุญ
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : ศุภานัน ศรีสุข
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : ภัทรธิดา ศรีสด
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : ชลธิชา วงศ์ภักดี
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : ธีรพร ครุธแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : ชาลิดา จังอินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : อินทิรา แก้วจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : อริสรา จักริน
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : สุภาพร พอใจ
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : พรนัชชา วงศ์ภักดี
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3