โรงเรียนเคียวนำ
1177 ถ.ราชการรถไฟเหนือ หมู่ที่ 7  ตำบลกำแพง  อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4569-2325
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : รักเอ๋ย อักษร
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : วทันยา บัวเขียว
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : ปิ่นเพชร รูปเหมาะ
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : พรทิวา ศรีบุญ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : สุนิสา บุญยาพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : พรนัชชา วงศ์ภักดี
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : วิชชากร ศรีบุญเรือง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : กัญญาญัฐ ชนะพจน์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : อริสรา จักริน
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : ผดุงเกียรติ พวงศรี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่2
ชื่อ-นามสกุล : สุภาพร พอใจ
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : ปัญญารัตน์ นนทะการ
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : ธนพิสิฐ พรมกอง
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : ศุภานัน ศรีสุข
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : ภัทรธิดา ศรีสด
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : ชลธิชา วงศ์ภักดี
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : ธีรพร ครุธแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : ชาลิดา จังอินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : อินทิรา แก้วจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐวุฒิ ศรีอำนาจ
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : อรรถพล บุญชู
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : ทวีชัย ใยคำ
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : บุญญากร ศรีบุญเรือง
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : นาถลัดดา ดาสันทัด
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐกร สันติเวศม์
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : ปราณปรียา ศรีเพ่ง
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : นันทนา ยองรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐวุฒิ ศรีอำนาจ
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : สุรบดินทร์ กองแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : นันทิดา ไชยฉลาด
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : ปิยฉัตร แก้วสมุทร
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่3
ชื่อ-นามสกุล : ธนภัทร ปัชชาแปลง
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่2
ชื่อ-นามสกุล : ชญาน์นันท์ นิฐิสุรฐานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่2
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐนิดา ธรรมศักดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่2