โรงเรียนเคียวนำ
1177 ถ.ราชการรถไฟเหนือ หมู่ที่ 7  ตำบลกำแพง  อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4569-2325
คณะผู้บริหาร

นางสาวสุวิชมล ศรีสินวรากูล
ผู้รับใบอนุญาต

นายณัฐฐชัย จรัสดำรงค์นิตย์
ผู้จัดการ

นายบุญเพ็ง พรมศรี
ผู้ช่วยผู้จัดการ

นางสาวสุมาลี สมใจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวรรณวิมล โสพัฒน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและงบประมาณ

นางสาวเบญจมาศ ขาวสะอาด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร

นางสาวศรัณย์ธิษณ์ มีพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวนิตยา แพงศรี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบรืหารงานทั่วไป

นางสาวพิมพ์สมัย ตุ้ยเจริญ
หัวหน้างานวิชาการ

นายสันติ บุญมานัส
หัวหน้างานปกครอง

นายจุฬา ฐานะวัน
หัวหน้างานอาคารสถานที่