โรงเรียนเคียวนำ
1177 ถ.ราชการรถไฟเหนือ หมู่ที่ 7  ตำบลกำแพง  อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4569-2325
คณะผู้บริหาร

นายกมลศิษฐ์ ศรีสินวรากูล
ผู้รับใบอนุญาต

นายณัฐฐชัย จรัสดำรงค์นิตย์
ผู้จัดการ

นายบุญเพ็ง พรมศรี
ผู้ช่วยผู้จัดการ

นางสาวสุมาลี สมใจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา