โรงเรียนเคียวนำ
1177 ถ.ราชการรถไฟเหนือ หมู่ที่ 7  ตำบลกำแพง  อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4569-2325
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุวิชมล ศรีสินวรากูล
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐฐชัย จรัสดำรงค์นิตย์
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเพ็ง พรมศรี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุมาลี สมใจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางวรรณวิมล โสพัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเบญจมาศ ขาวสะอาด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศรัณย์ธิษณ์ มีพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิตยา แพงศรี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบรืหารงานทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิมพ์สมัย ตุ้ยเจริญ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสันติ บุญมานัส
ตำแหน่ง : หัวหน้างานปกครอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายจุฬา ฐานะวัน
ตำแหน่ง : หัวหน้างานอาคารสถานที่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :