โรงเรียนเคียวนำ
1177 ถ.ราชการรถไฟเหนือ หมู่ที่ 7  ตำบลกำแพง  อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4569-2325
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

๑.ขอบข่ายงานวิชาการ

                ฝ่ายวิชาการมีหน้าที่ในการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนสู่มาตรฐานคุณภาพระดับสากล มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จึงแบ่งการบริหารออกเป็น ๑๑ งาน ได้แก่ วางแผนงานด้านวิชาการ   งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้  งานพัฒนาหลักสูตร  การวิจัยชั้นเรียน/โครงงาน  การประกันคุณภาพ  นิเทศ ติดตามผล  งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  งานจัดการเรียนการสอน  งานส่งเสริมวิชาการ  งานแนะแนว  และงานห้องเรียนคุณภาพ โดยมีรายละเอียดของภาระงานและความรับผิดชอบดังนี้
 1. วางแผนงานด้านวิชาการ 
           เป็นงานที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการ วางแผน บริหารจัดการ และการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการ บริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการ เพื่อนำนโยบาย แผนปฏิบัติงานไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีรายละเอียดงานดังต่อไปนี้
                   ๑.๑ ประชุมวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับงบประมาณตามแผนพัฒนาโรงเรียน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
                   ๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน
                    ๑.๓ นิเทศติดตามและประเมินผลในการดำเนินงาน อย่างเป็นระบบ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่ชัดเจน
                    ๑.๔ ประสานงานในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
                    ๑.๕ จัดการข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบ และทันต่อการใช้งาน
 
๒.  งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้
            ๒.๑ จัดตั้งคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
 •           .๒ ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ตามระบบของการนิเทศภายในโรงเรียนโดยเน้นการประเมินผลงาน
                ตนเอง
 •           .๓ กำหนดโครงการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ สรรหาบุคคล ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ จัดหางบประมาณดำเนินการ  ประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีการประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
 •           .๔ ควบคุมดูการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระต่างๆ และวิชาที่ได้รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามหลักสูตรและแผนการสอน
 •           .๕ ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเมินการปฏิบัติงาน และสรุปรายงานผลเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง
 
 
 
 
 
.งานพัฒนาหลักสูตร 
            ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ของโรงเรียน เพราะการที่ครูผู้สอนจะนำหลักสูตรไปใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนจะต้องรู้หลักสูตร รู้จุดมุ่งหมายของหลักสูตร รู้จักวิธีการวิเคราะห์หลักสูตร รู้จักแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน งานหลักสูตรประกอบด้วย
 •     .๑ ศึกษา วิเคราะห์เอกสารหลักสูตร และข้อมูล ที่ดำเนินการต่อการพัฒนาหลักสูตร
 •     .๒ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพของสถานศึกษา เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ
 •     .๓ ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
 •     .๔ ประสานงานและจัดทำโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •     .๕ กำกับติดตามให้คุณครูนำหลักสูตรไปใช้
 •     .๖ ประเมินการใช้หลักสูตรเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
 •     .๗ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
 •     .๘ จัดทำสารสนเทศเพื่อเป็นข้อมูลและประโยชน์ในการบริหารจัดการหลักสูตร
                  
๔.       การวิจัยชั้นเรียน/โครงงาน 
                 ๔.๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทำวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และการใช้สื่อ
 •               .๒ ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
 •               .๓ ติดตามตรวจสอบผลการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
 •               .๔ รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
 •               .๕ สนับสนุนครูให้นำผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
 
๕.       การประกันคุณภาพ 
            ๕.๑ ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามระบบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยเป็นการบริหารงานปกติของสถานศึกษา
 •           .๒ ประสานงานกบคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของทุกฝ่าย ทุกมาตรฐานที่รับผิดชอบ
 •           .๓  รวบรวมผลการดําเนินงานและประเมินแต่ละมาตรฐาน สรุปรายงาน
 •           .๔ จัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) รายงานผู้ที่เกี่ยวข้อง
 •           .๕ นําผลการประเมินตนเองมาประชุมเพื่อหาข้อควรปรับปรุงและวางแผนการพัฒนา
.       นิเทศ ติดตามผล
            การนิเทศการสอน เป็นกระบวนการจัดบริหารการศึกษา เพื่อให้การชี้แนะ ช่วยเหลือ และความร่วมมือกับครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน มีการจัดดำเนินการดังนี้
 •           .๑ จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน
 •           .๒ จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา
 •           .๓ ประสานงานการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา
 •           .๔ ประสานงานให้กลุ่มสาระการเรียนรู้มีการนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร
 •           .๕ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของบุคลากรในกลุ่มงาน
 •           .๖ ให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นในการพัฒนางานของสถานศึกษา
 •           .๗ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นภาคเรียนและสิ้นปีการศึกษา
 •           .๘ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
. งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
            งานทะเบียนวัดผลเป็นงานที่สามารถให้ข้อมูลมาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามเป้าหมายของหลักสูตร เพราะการวัด และประเมินผล จะทำให้ครูผู้สอนสามารถรู้ถึงการพัฒนาของนักเรียนว่ามีความรู้ความสามารถตามที่หลักสูตรกำหนดให้หรือไม่ ดังนั้นงานวัดและประเมินผลจึงมีความละเอียดอ่อน มีกระบวนการในการทำงานมากพอสมควรและจะต้องอาศัยข้อมูลประกอบในการพิจารณา
หลาย ๆวิธีการ ซึ่งประกอบด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้
 •     .๑ จัดทำแผนงาน  โครงการ   กิจกรรม และปฏิทินปฏิบัติงานของงานวัดผล และประเมินผลทางการศึกษา
 •     .๒ กำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา
 •     .๓ ให้ความรู้เกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนแก่ครู  นักเรียน และผู้ปกครอง
 •     .๔ พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน
 •     .๕ ประสานงานจัดทำ จัดเก็บข้อสอบ และดำเนินการในการจัดสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา
 •     .๖ ดำเนินการเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผล
         การเรียนและตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา
 •     .๗ จัดทำตารางสอบระหว่างภาค  ปลายภาคเรียนและตารางการสอบแก้ตัว
 •     .๘ สำรวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา และประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิสอบ
 •     .๙ ดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียนที่ไม่มีสิทธิสอบ หรือมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์
 •     .๑๐ ตรวจสอบและรวบรวมแบบบันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียนของกลุ่มสาระฯ
 •     .๑๑ จัดทำระบบฐานข้อมูลการวัดผลประเมินผลทางการเรียน
 •     .๑๒ รวบรวมผลการเรียนทุกรายวิชาของนักเรียน และบันทึกผลในแบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล (ปพ.๖)
 •     .๑๓ ดำเนินการประกาศผลการสอบปลายภาคและการสอบแก้ตัว
 •     .๑๔ ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในการรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบ
 •     .๑๕ จัดทำข้อมูล  สถิติ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแยกตามระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเป็นข้อมูล
           ในการประชาสัมพันธ์และการพัฒนา
 •     .๑๖ ดูแลและประสานงานกับครูผู้สอนและครูที่ปรึกษาในการสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  การประเมินการอ่าน 
          การคิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ  การประเมินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของนักเรียน
 •     .๑๗ จัดทำหลักฐานผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น และรายงานผลการเรียนของนักเรียนส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •     .๑๘ จัดทำและตรวจสอบค่า GPA และ PR ของนักเรียน
 •     .๑๙ จัดเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น ตามแนวทางที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด
 •     .๒๐ ติดตามประเมินผล และสรุปรายงานผลการดำเนินงานของงานวัดผลและประเมินผลการเรียน
 •     .๒๑ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
 
 
 
 1. งานจัดการเรียนการสอน 
            การสอนของครูจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดขึ้น ครูจะต้องเรียนรู้เทคนิคและวิธีการสอนจะต้องวางแผนเตรียมการสอนเป็นอย่างดี พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับเนื้อหา พัฒนาระบบการสอนให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับผู้เรียน งานการเรียนการสอนประกอบด้วย
 •            .๑ จัดทำประมวลการสอนรายวิชา
 •            .๒ จัดทำแผนการเรียนรู้และบันทึกหลังการสอน
 •            .๓ ออกแบบกระบวนการเรียนรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้
 •            .๔ จัดตารางสอน
 •            .๕ ประสานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการกลุ่มสาระ
 
 1. งานส่งเสริมวิชาการ
            เป็นงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเนื้อหาหลักสูตรในห้องเรียนยังไม่เพียงพอสำหรับการพัฒนาด้านคุณภาพวิชาการ ดังนั้น งานส่งเสริมวิชาการจึงมีส่วนสำคัญมากที่จะทำให้นักเรียนเป็นบุคคลที่ได้รับการพัฒนาทั้งครบ งานส่งเสริมวิชาการประกอบด้วย
 •           .๑ การจัดป้ายนิเทศ
 •           .๒ สนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
 •           .๓ จัดชุมนุมส่งเสริมวิชาการ
 •           .๔ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้และบรรยากาศการเรียนรู้
 •           .๕ ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ
 
 1. งานแนะแนว
            กิจกรรมแนะแนวเป็นกระบวนการป้องกัน ปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนา และส่งเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม โดยมุ่งให้สามารถจัดการกับชีวิตของตนเองได้ตามความถนัด ความสนใจ และความ สามารถ บนพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคล และความเชื่อที่ว่าทุกคนมีคุณค่า สามารถพัฒนาให้เจริญงอกงามได้ตามศักยภาพของตน
 •            .๑ งานเก็บรวบรวมข้อมูล
 •            .๒ งานสารสนเทศ
 •            .๓ งานให้คำปรึกษา
 •            .๔ งานจัดวางตัวบุคคลหรือกิจกรรมส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียน
 •            .๕ งานติดตามประเมินผล
 
 1. งานห้องเรียนคุณภาพ
          เป็นห้องเรียนที่ประกอบด้วยคุณภาพด้านนักเรียน ครู บรรยากาศ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และสื่อเทคโนโลยี ซึ่งทั้ง ๕ องค์ประกอบนี้ เป็นตัวชี้วัดที่ระบุคุณภาพของห้องเรียนที่เป็นรูปธรรม ดังนี้
        ๑.นักเรียน ได้แก่ คุณภาพของนักเรียนที่แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีพัฒนาการด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะที่สำคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่
            ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน (เก่ง)
                ๑) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น (๓R)
                ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
                ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
                ๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร
                ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
                ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทำงาน
            ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน (ดีและมีความสุข)
                ๑) การที่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
                ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
                ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย
                ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม
       ๑.๒ ครู ได้แก่ คุณภาพของครูในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน มีความเข้มแข็งในจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม และชักชวนให้บุคคลอื่นๆ ทำเพื่อสังคม สร้างและบูรณาการความรู้ มีทักษะการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเติบโตเต็มศักยภาพ และสร้าง
ผลงานใหม่ๆ ได้ มีความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีใหม่ ใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ และมีบทบาทพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน และในวิชาชีพร่วมกับผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษาและชุมชนอย่างสร้างสรรค์
        ๑.๓ บรรยากาศ เป็นการจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน เพื่อช่วยส่งเสริมให้กระบวนการเรียนการสอนดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยสร้างความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ตลอดจนเสริมสร้างความมีวินัยให้กับนักเรียน ทำให้นักเรียนรู้สึกอบอุ่นและมีความสุขที่ได้มาโรงเรียน
        ๑.๔ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู โดยต้องมีหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย น่าสนใจ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล วิเคราะห์ผู้เรียนและติดตามความก้าวหน้าในการเรียนเป็นรายบุคคล ใช้การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงอย่างหลากหลาย และเหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเอง และมีแรงจูงใจในการเรียน สร้างวินัยเชิงบวกกับผู้เรียน และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในกระบวนการจัดการเรียนรู้ นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนประจำชั้นเรียน และมีการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
        ๑.๕ สื่อและเทคโนโลยี ได้แก่ การนำสื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลาย เหมาะสม มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยคัดเลือกสื่อที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน ใช้ ประเมิน และนำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้อาจมีการผลิตสื่อ นวัตกรรม ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความพร้อมของโรงเรียน