โรงเรียนเคียวนำ
1177 ถ.ราชการรถไฟเหนือ หมู่ที่ 7  ตำบลกำแพง  อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4569-2325
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
 
1.วิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร์   เป้าประสงค์  แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 -2579)
 
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21”
6  ยุทธศาสตร์
1.การจัดการศึกษา เพื่อความมั่นคง ของสังคม และประเทศชาติ
2.การผลิตและพัฒนา กำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อ สร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขันของ   ประเทศ
3.การพัฒนา ศักยภาพ คนทุกช่วงวัย และการสร้าง สังคม แห่งการเรียนรู้
4.การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า เทียมทาง การศึกษา
5.การจัด การศึกษาเพื่อ สร้างเสริม คุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
6.การพัฒนา ประสิทธิภาพของ ระบบบริหาร จัดการศึกษา       
      

2.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
 
                                                                                  วิสัยทัศน์
                                                สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าหมาย
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยำทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี
4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นำทางวิชาการ มีสำนึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ
5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ใน
ทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม
6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสำนักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ
7. สำนักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงาน โดย กระจายอำนาจการบริหารงานและการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ
นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ เหลื่อมล้ำทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
 
 

3.วิสัยทัศน์  พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ กลยุทธ์ กระทรวงศึกษาธิการ  ปีการศึกษา    2562
วิสัยทัศน์
“ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรมอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเสมอภาค เป็นกำลังคนที่มีทักษะและศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21”
พันธกิจ

 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทเทียบเท่าระดับสากล
 2. เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
 3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
 4. ผลิต พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพกำลังคน
 5. พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และนวัตกรรม
เป้าประสงค์หลัก
 1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น
 2. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
 3. มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและการกระจายอำนาจสู่ภูมิภาค
 4. คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต
 5. กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาทักษะให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของพื้นที่และ
     ประเทศ
 1. คนไทยมีองค์ความรู้ สามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ พัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความ    ต้องการของการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
 
 
4. วิสัยทัศน์  พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ กลยุทธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ปีการศึกษา    2562
 
 
            วิสัยทัศน์
                    ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอ ย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ
         การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
พันธกิจ
               1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
               2. พัฒนาศักยภาพและระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา      ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
               3. พัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพ  เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพบุคลากร การปฏิบัติงานและเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน
            4. ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดให้บรรลุผลตามบทบาทและภารกิจที่กำหนด
ค่านิยม
               TEAMWINS
                   T = Teamwork การทำงานเป็นทีม
                   E = Equality of Work ความเสมอภาคในการทำงาน
                   A = Accountability ความรับผิดชอบ
                   M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์
                   W = Willingness ความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ
                    I = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
                   N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน      
                   S = Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ
 
            5.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2560-2564
 
วิสัยทัศน์
“ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีมีความรู้และทักษะที่จำ เป็น เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ด้วยระบบการศึกษา ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน”
 พันธกิจ
(1) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นพลเมือง ที่มีศักยภาพตามเป้าหมายการพัฒนาคนของประเทศ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
 (2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าถึงโอกาสในการศึกษาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ด้วยระบบ การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษาที่สะท้อนคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา และความต้องการ จำเป็นที่แตกต่างกัน
 (3) พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนเอกชนให้ได้มาตรฐานและมีศักยภาพในการแข่งขัน
(4) พัฒนาการบริหารราชการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้เป็นหน่วยงาน ที่มีศักยภาพสูงในการทำหน้าที่กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาเอกชนให้บรรลุเป้าหมายของ การพัฒนา
วัตถุประสงค์
 (1) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็น คนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติสามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และประเทศชาติมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
 (2) เพื่อเสริมสร้างโอกาสและความ เสมอภาคของผู้เรียน ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านการศึกษาที่รัฐส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชน ร่วมจัดอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
(3) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้สามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความเข้มแข็งแข่งขันได้จัดการศึกษาที่แตกต่าง ได้ตามความต้องการของผู้เรียน
(4) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษาและพัฒนา เครือข่ายการศึกษาเอกชน
 (5) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารราชการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและมีระบบการกำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนที่มีประสิทธิภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.   ทิศทางการพัฒนาการศึกษา  วิสัยทัศน์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  ปีการศึกษา  2562
 
 วิสัยทัศน์
จังหวัดศรีสะเกษ จัดการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพบนพื้นฐานของความเป็นไทย ก้าวสู่มาตรฐานสากลพันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ และก้าวสู่มาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณภาพ ตามมาตรฐานหลักสูตร
3. ผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับความต้องการของตลาดแรงงานและจังหวัด
4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
5. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามหลักธรรมาภิบาล ก้าวเข้าสู่หน่วยงานเทคโนโลยีดิจิตอล
6. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษาประเทศเพื่อนบ้าน


7.   วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์ของโรงเรียนเคียวนำ

 
 
 
 
                                                                                 วิสัยทัศน์
“ภายในปี  2562  โรงเรียนเคียวนำ
ภูมิทัศน์เด่น  เน้นวิชาการได้มาตรฐานการศึกษา 
ส่งเสริม  3    ภาษาก้าวหน้าเทคโนโลยี เก่งศิลปะ  ดนตรี  กีฬา
มีคุณธรรม  จริยธรรม”
 
 
 
พันธกิจ

 1. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ โดยคณะกรรมการบริหารชุมชนมีส่วนร่วม
 2. พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่  ที่เป็นผู้เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
 3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนมีความรู้ 3 ภาษา  ไทย  จีน  อังกฤษ
 4. ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะชีวิตเก่ง ศิลปะ ดนตรี กีฬา
 5. พัฒนาระบบสารสนเทศและส่งเสริมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบ  ICT
 6. ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
เป้าประสงค์
      1.โรงเรียนมีอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ภูมิทัศน์ร่มรื่นสิ่งแวดล้อมเพียงพอเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
      2. ครูมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
      3. สถานศึกษาได้มาตรฐานนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าหมายทุกกลุ่มสาระมีความรู้  3  ภาษา  ไทย  จีน  อังกฤษ
       4. นักเรียนมีทักษะชีวิตเก่ง ศิลปะ ดนตรี กีฬา
       5. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันและนำไปใช้ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
       6.  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นกลยุทธ์ของโรงเรียนเคียวนำ  8  ด้าน คือ

 1. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ โดยคณะกรรมการบริหารชุมชนมีส่วนร่วม
 2. พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ ที่เป็นผู้เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
 3. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญให้มีความรู้ 3 ภาษา  ไทย  จีน  อังกฤษ
 4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
 5. พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ และสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน
 6. พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ศิลปะ ดนตรี กีฬา ฯลฯ
 7. พัฒนาระบบดูแลนักเรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม
 8. พัฒนาด้านการปกครองของผู้เรียนให้เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง