โรงเรียนเคียวนำ
1177 ถ.ราชการรถไฟเหนือ หมู่ที่ 7  ตำบลกำแพง  อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4569-2325
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์(Vision)

โรงเรียนเคียวนำ  มุ่งพัฒนาสามภาษา
ก้าวหน้าเทคโนโลยี  มีความรู้คู่คุณธรรม
สัมพันธ์ชุมชน บนพื้นฐานความพอเพียง

คำขวัญโรงเรียน 
"ขยัน  ไผ่เรียนรู้  มีวินัย  ใจคุณธรรม"

 
  ปรัชญาของโรงเรียน
 "สุวิชฺชาโน  ภวํ   โหติ"
"ผู้เรียนดีเป็นผู้เจริญ"


 สีประจำโรงเรียน
"ชมพู - ฟ้า"


อัตลักษณ์ 
“ไปลา มาไหว้”


เอกลักษณ์
“ส่งเสริมภาษาจีน”