โรงเรียนเคียวนำ
1177 ถ.ราชการรถไฟเหนือ หมู่ที่ 7  ตำบลกำแพง  อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4569-2325
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์(Vision)

โรงเรียนเคียวนำ  มุ่งพัฒนาสามภาษา
ก้าวหน้าเทคโนโลยี  มีความรู้คู่คุณธรรม
สัมพันธ์ชุมชน บนพื้นฐานความพอเพียง