โรงเรียนเคียวนำ
1177 ถ.ราชการรถไฟเหนือ หมู่ที่ 7  ตำบลกำแพง  อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4569-2325
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนเคียวนำ
อำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 
วิสัยทัศน์(Vision)
โรงเรียนเคียวนำ  มุ่งพัฒนาสามภาษา
ก้าวหน้าเทคโนโลยี  มีความรู้คู่คุณธรรม
สัมพันธ์ชุมชน บนพื้นฐานความพอเพียง
 
พันธกิจ(Mission)
 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความสามารถในการใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร สร้างสรรค์ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
 3. จัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตามคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และรู้จักการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู และบุคลาการทางการศึกษา ชุมชนและองค์กรอื่นๆเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
 5. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม  นำความรู้ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
เป้าประสงค์ (Purpose)
 1. ผู้เรียนเป็นคนดีมีความรู้ ดำรงอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข
 2. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทยในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันได้
 3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม
 4. ได้รับความร่วมมือจากชุมชน องค์กร หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
 5. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเป็นที่ยอมรับของสังคม
 6. ผู้บริหาร ครูและนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดี
 7. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน
   

        โรงเรียนเคียวนำ เริ่มแรกใช้โกดังไม้ฉางข้าวดัดแปลงเป็นอาคารเรียน ชั้นเดียว มีพื้นที่ขนาด 3 งาน 86 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 169 หมู่ที่ 7 ถนนพานิชย์  ตำบลกำแพง  อำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ  อยู่หลังสถานีรถไฟอุทุมพรพิสัย  ห่างออกไปทางทิศตะวันตก 80 เมตร  ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือ ร่วมใจของพ่อค้าตลาดอำเภออุทุมพรพิสัย  ด้วยความมีวิสัยทัศน์ในด้านการศึกษา  ประสงค์จะให้ลูกหลานมีสถานศึกษา เพื่อศึกษาหาความรู้และสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวจีน  โดยได้ดำเนินการขออนุญาตจดทะเบียนต่อทางราชการและได้รับใบอนุญาตให้ใช้ชื่อเป็นภาษาจีนว่า “เคียวนำ” ซึ่งตรงกับภาษาไทยว่า “อาศัยอยู่ที่เมืองไทยทางทิศตะวันออกเฉียงใต้” เปิดดำเนินการสอนเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2490  ทำการสอนวิชาสามัญตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1- 4 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้วิชาภาษาจีนเป็นวิชาเลือก มีนายปอหือ  แซ่ตั้ง เป็นเจ้าของ นายกวงยิน  แซ่อึ้ง เป็นผู้จัดการ และนายชาญ  หลาวทอง เป็นครูใหญ่  โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้
 • เมื่อปี  พ.ศ.  2547  ได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่  เป็นอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด  2 
ชั้น  จำนวน  4  ห้องเรียน และรื้ออาคารไม้หลังเก่า
 • เมื่อปี  พ.ศ. 2528  ได้ก่อสร้างอาคารพักครู  ขนาด  2  ชั้น ชั้นล่างเป็นคอนกรีต  ชั้นบนเป็นไม้
 • เมื่อปี  พ.ศ. 2535  ได้รับอนุญาตขยายชั้นเรียนเป็นชั้น  ประถมศึกษาปีที่  1-6
 • เมื่อปี  พ.ศ. 2541  ได้รับอนุญาตเปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา
 • เมื่อปี  พ.ศ. 2543  ได้จดทะเบียนตั้ง  มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนเคียวนำ
 • เมื่อปี  พ.ศ. 2547   ได้รับอนุญาตเปลี่ยนสภาพโรงเรียน  เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญการ
กุศลในความอุปถัมภ์มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนเคียวนำ
 • เมื่อปี  พ.ศ.  2549  ได้รับอนุญาตขยายชั้นเรียนเป็น  ชั้นอนุบาล  1-  มัธยมศึกษาปีที่  3  และจัด
ชื้อที่ดินแห่งใหม่
 • เมื่อปี  พ.ศ.  2550  ได้รับอนุญาตเพิ่มที่ดินเพื่อขยายโรงเรียน  (ที่ดินที่ไม้ติดต่อกัน)เพื่อก่อสร้าง
อาคารเรียนหลังใหม่และอนุญาตให้ขยายความจุนักเรียนจากเดิม  350  คน เพิ่มเป็น 1,200  คน
 • เมื่อปี  พ.ศ.  2553  ได้รับอนุญาตให้ขยายความจุนักเรียนจากเดิม  1,200  คน  เพิ่มเป็น 1,500 คน
 • เมื่อปี  พ.ศ.  2554  ได้รับอนุญาตให้ขยายความจุนักเรียนจากเดิม  1,500  คน  เพิ่มเป็น 1,800  คน
 • เมื่อปี  พ.ศ.  2555  ได้รับอนุญาตให้ขยายความจุนักเรียนจากเดิม  1,800  คน  เพิ่มเป็น 1,970  คน
 • เมื่อปี  พ.ศ.  2559  ได้รับอนุญาตให้ขยายความจุนักเรียนจากเดิม  1,970  คน  เพิ่มเป็น 2,465  คน
 
 
            ปัจจุบันโรงเรียนเคียวนำเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ-การศึกษาสงเคราะห์  สังกัด สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนเคียวนำได้รับอนุญาตเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปีการศึกษา 2550 เปิดถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3)  จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทางการศึกษา มีสวัสดิการรถรับ-ส่งนักเรียน โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ มีการสอนภาษาจีนกลางเป็นวิชาพิเศษนักเรียนส่วนมากผู้ปกครองเป็นผู้มีรายได้น้อย  มาจากรอบนอกตลาดอำเภออุทุมพรพิสัยและอำเภอใกล้เคียง โดยได้รับเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 100%  จากรัฐบาล มี นายกมลศิษฐ์  ศรีสินวรากูล (ประธานมูลนิธิฯ) เป็นผู้รับใบอนุญาต  นายณัฏฐชัย  จรัสดำรงนิตย์ (เลขามูลนิธิฯ)  ผู้จัดการโรงเรียนเคียวนำ   นายบุญเพ็ง  พรมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน  จำนวนครูทั้งหมด   101  คน   ครูจากประเทศจีนจำนวน  7  คน  และครูไทยจำนวน  94 คน  นักการภารโรงจำนวน   3   คน  แม่บ้านจำนวน  4   คน   จำนวนนักเรียนทั้งหมด  1,983  คน   (ยอด 10 มิถุนายน  ปีการศึกษา  2562)
            โรงเรียนเคียวนำ แห่งใหม่   ตั้งอยู่เลขที่ 1177  ถนนราชการรถไฟเหนือ  ตำบลกำแพง  อำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ  มีเนื้อที่  ขนาด 7 ไร่  9 ตารางวา (ของมูลนิธิเพื่อการศึกษา โรงเรียนเคียวนำ) มีอาคารเรียน  4  อาคารใช้ในการจัดการเรียนการสอนสอนดังนี้
อาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ชั้น  15   ห้องเรียนประกอบด้วย  (ตึกอนุสรณ์  60  ปี)
- ชั้นล่าง   9    ห้องเรียน  1  ห้องประกอบการ ได้แก่  ห้องพักครู
- ชั้นบน    9   ห้องเรียน   1  ห้องประกอบการ ได้แก่  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  (ศูนย์อินเตอร์เน็ต)
อาคารเรียน 216. ส ปรับปรุง 29 12 ห้องเรียนประกอบด้วย (ตึกหอการค้าไทยจีนสุธีมีนชัยนันท์  รัชนี  ศรีศิลป)
- ชั้นล่าง 6 ห้องเรียน 2 ห้องประกอบการได้แก่ ห้องประชุม/ห้องธุรการ /ห้องพัสดุ/ห้องภาษาจีน ห้องพักครูจีน
-  ชั้นบน (2)   6   ห้องเรียน     3  ห้องประกอบการ  ได้แก่    ห้องปฏิบัติการด้านภาษา   ห้องพยาบาลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  (ศูนย์อินเตอร์เน็ต) 
-  ชั้นบน (3)   8    ห้องเรียน     2  ห้องประกอบการ  ได้แก่    ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องเก็บอุปกรณ์ดนตรี
อาคารเรียนระดับประถมวัย
-  ชั้นล่าง   2  ห้องเรียน 1 ห้องประกอบการสื่อการสอนปฐมวัย/ชั้นบน   4  ห้องเรียน
อาคารเรียน  (ตึกจึงบุ้งย้ง ตังปักอุบล)
- ชั้นล่าง(ชั้น1) 4  ห้องเรียนอนุบาล 1  ห้องลานนันทนาการ
- ชั้นบน (ชั้น2) 4  ห้องเรียนประถม 1  ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้นบนสุด(ชั้น3) 4  ห้องเรียนประถม 1  ห้องสมุด
หอประชุมรัชนี / ชั้นบนห้องดนตรี
ตึกสำนักงาน 2560
- ชั้นล่าง (ชั้นที่ 1)  ห้องธุรการ ห้องผู้อำนวยการ ห้องผู้จัดการและห้องผู้รับใบอนุญาต
             - ชั้นบน   ห้องประชุมวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาการจัดการศึกษาระดับประถมมัธยม

 1. พัฒนานักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างมีคุณภาพและลักษณะอันพึงประสงค์  เป็นคนดี  เก่ง  มีคุณธรรม  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 2. ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานบุคลากรให้ได้มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
 3. ส่งเสริมครูและนักเรียนให้เกิดความตระหนักรักความเป็นไทยอนุรักษ์  และสิบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
 4. ส่งเสริมนักเรียนทุกคนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพตามความถนัดของตนเอง
 5. ส่งเสริมชุมชนที่เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับบริการให้มีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน