โรงเรียนเคียวนำ
1177 ถ.ราชการรถไฟเหนือ หมู่ที่ 7  ตำบลกำแพง  อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4569-2325
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนเคียวนำ
อำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 
วิสัยทัศน์(Vision)
โรงเรียนเคียวนำ  มุ่งพัฒนาสามภาษา
ก้าวหน้าเทคโนโลยี  มีความรู้คู่คุณธรรม
สัมพันธ์ชุมชน บนพื้นฐานความพอเพียง
 
พันธกิจ(Mission)
 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความสามารถในการใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร สร้างสรรค์ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
 3. จัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตามคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และรู้จักการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู และบุคลาการทางการศึกษา ชุมชนและองค์กรอื่นๆเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
 5. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม  นำความรู้ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
เป้าประสงค์ (Purpose)
 1. ผู้เรียนเป็นคนดีมีความรู้ ดำรงอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข
 2. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทยในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันได้
 3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม
 4. ได้รับความร่วมมือจากชุมชน องค์กร หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
 5. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเป็นที่ยอมรับของสังคม
 6. ผู้บริหาร ครูและนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดี
 7. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน