โรงเรียนเคียวนำ
1177 ถ.ราชการรถไฟเหนือ หมู่ที่ 7  ตำบลกำแพง  อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4569-2325
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเคียวนำ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนเคียวนำ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 
             ตามที่โรงเรียนเคียวนำได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online ตั้งแต่ 5 กรกฎาคม 2564 
เนื่องจากสถานการณ์การแพทยระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32) ได้เห็นชอบกับมาตรการการควบคุมโรคโควิด 19 ให้สถานศึกษาสามารถใช้อาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรมได้ ประกอบกับจากอาการการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 จังหวัดศรีสะเกษ มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น และผ่อนปรนให้สถานศึกษาสามารถเปิดดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้ตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ ในพื้นที่และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

 
             โรงเรียนเคียวนำได้ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและดำเนินการจัดทำรายงานการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
ไปยังหน่วยงานต้นสังกัดซึ่งจะเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On-site (มาเรียนที่โรงเรียน)สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2564,00:00   อ่าน 345 ครั้ง