โรงเรียนเคียวนำ
1177 ถ.ราชการรถไฟเหนือ หมู่ที่ 7  ตำบลกำแพง  อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4569-2325
ข่าวประชาสัมพันธ์
การวัดและประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศจากโรงเรียนเคียวนำ
เรื่องการวัดและประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
โรงเรียนเคียวนำได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564  เป็นต้นมา 
จากสถานการณ์ดังกล่าวที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม จำนวนมากขึ้น จึงส่งผลกระทบ ต่อการสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เพื่อให้การวัดและประเมินผลดำเนินไปด้วยดี โรงเรียนเคียวนำจึงปรับ เปลี่ยนวิธีการ วัดและประเมินผลในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เป็นการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง โดยดำเนินการตามบริบทและธรรมชาติของรายวิชา
ซึ่งครูผู้สอนจะต้องเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นไปตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ในระเบียบวัดและประเมินผลโรงเรียนเคียวนำ 
ทั้งนี้การวัดและประเมินผลของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และรายวิชาจะต้องมีตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ข้อกำหนด และกฎเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกันโดยเฉพาะในรายวิชาเดียวกัน
 
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2564,00:00   อ่าน 246 ครั้ง