โรงเรียนเคียวนำ
1177 ถ.ราชการรถไฟเหนือ หมู่ที่ 7  ตำบลกำแพง  อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4569-2325
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ On line เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 20 ก.ย.- 8 ต.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ On line เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 20 ก.ย.- 8 ต.ค. 64

ด้วยสถานการณ์การแพทยระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและในจังหวัดศรีสะเกษ 
โดยเฉพาะในเขตอำเภออุทุมพรพิสัย และอำเภอใกล้เคียง ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เขตบริการของโรงเรียนเคียวนำ
ทั้งนี้โรงเรียนเคียวนำได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงผู้ปกครองที่จะได้รับผลกระทบจากการแพทยระบาดดังกล่าว
โรงเรียนเคียวนำจึงขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติให้ผู้ปกครอง นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ และถือปฏิบัติ ดังนี้

1. นักเรียนเรียนที่บ้าน (Learn From Home) ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2564 - 8 ตุลาคม 2564
2. คณะครูจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน On line, On Hand และ On Demand
3. ขอความร่วมมือผู้ปกครองกำกับดูแล ติดตามนักเรียนในปกครองของท่าน ในการเรียนการสอน การทำแบบฝึกหัด 
และการทำใบงานตามที่ของครูประจำชั้นได้มอบหมาย และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
โรงเรียนเคียวนำจะประเมินสถานการณ์เป็นรายสัปดาห์ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล จะแจ้งประกาศให้ท่านทราบ 
ท่านสามารถติดตามข่าวสารและประกาศได้ทางครูประจำชั้น หรือผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์โรงเรียนหรือ facebookของโรงเรียน

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2564,05:00   อ่าน 168 ครั้ง