โรงเรียนเคียวนำ
1177 ถ.ราชการรถไฟเหนือ หมู่ที่ 7  ตำบลกำแพง  อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4569-2325
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ On line เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สัปดาห์ที่3
ประกาศโรงเรียนเคียวนำ
 
 


เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ Online

        เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในสัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

 
 
        ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและในจังหวัดศรีสะเกษ โดยเฉพาะในเขตอำเออุทุมพรพิสัย และอำเภอใกล้เคียง ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เขตบริการของโรงเรียนเคียวนำ
 
        ทั้งนี้โรงเรียนเคียวนำได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้ปกครองที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว โรงเรียนเคียวนำจึงขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติให้ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ และถือปฏิบัติ ดังนี้
 
 
         1. นักเรียนเรียนที่บ้าน (Learn From Home) ในสัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
 
 
         2. คณะครูจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน On line, On Hand และ On Demand
 
 
         3. ขอความร่วมมือผู้ปกครองกำกับดูแล ติดตามนักเรียนในปกครองของท่าน ในการเรียนการสอน การทำแบบฝึกหัด และการทำใบงานตามที่ของครูประจำชั้นได้มอบหมาย และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
 
 
         โรงเรียนเคียวนำจะประเมินสถานการณ์เป็นรายสัปดาห์ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล จะแจ้งประกาศให้ท่านทราบ ท่านสามารถติดตามข่าวสารและประกาศได้ทางครูประจำชั้น หรือผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์โรงเรียนหรือ facebookของโรงเรียน
 
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2564,00:00   อ่าน 217 ครั้ง