โรงเรียนเคียวนำ
1177 ถ.ราชการรถไฟเหนือ หมู่ที่ 7  ตำบลกำแพง  อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4569-2325
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ On line เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศโรงเรียนเคียวนำ
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ On line 
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ในสัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-16  กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  ในปัจจุบันมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ทั้งในประเทศและในจังหวัดศรีสะเกษ  โดยเฉพาะในเขตอำเออุทุมพรพิสัย  และอำเภอใกล้เคียง  ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เขตบริการของโรงเรียนเคียวนำ  
ทั้งนี้โรงเรียนเคียวนำได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้ปกครองที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว  โรงเรียนเคียวนำจึงขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติให้ผู้ปกครองนักเรียน  นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ และถือปฏิบัติ ดังนี้
1. นักเรียนเรียนที่บ้าน  (Learn  From  Home)  ในสัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-16  กรกฎาคม พ.ศ. 2564
2. คณะครูจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน On line, On Hand และ On Demand
3. ขอความร่วมมือผู้ปกครองกำกับดูแล  ติดตามนักเรียนในปกครองของท่าน  ในการเรียนการสอน การทำแบบฝึกหัด  และการทำใบงานตามที่ของครูประจำชั้นได้มอบหมาย และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)   อย่างเคร่งครัด
โรงเรียนเคียวนำจะประเมินสถานการณ์เป็นรายสัปดาห์  หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล จะแจ้งประกาศให้ท่านทราบ ท่านสามารถติดตามข่าวสารและประกาศได้ทางครูประจำชั้น  หรือผ่านช่องทางออนไลน์  เว็บไซต์  facebook
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2564,00:00   อ่าน 126 ครั้ง