โรงเรียนเคียวนำ
1177 ถ.ราชการรถไฟเหนือ หมู่ที่ 7  ตำบลกำแพง  อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4569-2325
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ On line เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศโรงเรียนเคียวนำ

 
       เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ On line เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 
       ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ทั้งในประเทศและในจังหวัดศรีสะเกษ  โดยเฉพาะในเขตอำเภออุทุมพรพิสัย  และอำเภอใกล้เคียง  ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เขตบริการของโรงเรียนเคียวนำ  เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน  ผู้ปกครอง  ครูและบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนเคียวนำ จึงขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติให้ผู้ปกครองนักเรียน  นักเรียน  และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ  ดังนี้
      1. นักเรียนเรียนที่บ้าน  (Learn  From  Home)  ตั้งแต่วันที่ 5-9  กรกฎาคม พ.ศ. 2564
      2. คณะครูจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน On line, On Hand และ On Demand
      3. ขอความร่วมมือผู้ปกครองกำกับดูแล  ติดตามนักเรียนในปกครองของท่าน  ในการเรียนการสอน การทำแบบฝึกหัด  และการทำใบงานตามที่ของครูประจำชั้นได้มอบหมาย และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  อย่างเคร่งครัด
      4. โปรดติดตามประกาศข่าวสารต่างๆ อย่างใกล้ชิด
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2564,00:00   อ่าน 247 ครั้ง