โรงเรียนเคียวนำ
1177 ถ.ราชการรถไฟเหนือ หมู่ที่ 7  ตำบลกำแพง  อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4569-2325
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประกาศจากโรงเรียนเคียวนำ
เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 
         ตามประกาศโรงเรียนเคียวนำ เรื่องการ เลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ได้กำหนดเปิดการเรียนภาคเรียนที่ 1 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับนักเรียน ดังนั้นโรงเรียนจึงกำหนดแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังต่อไปนี้ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 
1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนการสอนแบบเรียนด้วยหนังสือและแบบฝึกหัด (On hand)
 
2. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site โดยนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนแบบสลับมาเรียนตามตารางมาเรียนแต่ละระดับชั้น
 
3. นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงในหมู่บ้านสระภู บ้านหนองอีทุม บ้านหนองเต่า และบ้านขนวน ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนการสอนแบบเรียนโดยหนังสือและแบบฝึกหัด (On hand)
 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวันที่นักเรียนไม่ได้เรียนที่โรงเรียนแบบ On site โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมแบบเรียนโดยหนังสือและแบบฝึกหัด (On hand) โดยครูประจำวิชาและครูประจำชั้นมอบหมายใบกิจกรรมและใบงานให้กับนักเรียน
 
5. นักเรียนต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านกระบวนการคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ณ บริเวณ ประตูเข้า-ออก ทุกประตู ทางขึ้นอาคารเรียน เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการสัมผัสและต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2564,00:00   อ่าน 100 ครั้ง